Informacje prawne i warunki użytkowania Witryny internetowej

Dalsze korzystanie z niniejszej Witryny oznacza pełną akceptację poniższych zasad i warunków użytkowania.
Aktualna wersja online niniejszych warunków użytkowania jest jedyną wersją, na którą można się powoływać przez cały czas korzystania z Witryny, do czasu jej zastąpienia nową wersją.

Article 1. Informacje prawne

Witryna: www.tricoflex.com

Wydawca: TRICOFLEX SAS z kapitałem w wysokości 1 909 416 euro, z siedzibą pod adresem 17 Avenue Jean Juif, 51300 Vitry-le-Francois, RCS Châlons-en-Champagne nr 380 333 427
Dyrektor publikacji: Mathieu PERARD.
Numer telefonu: 03 26 73 67 67
Adres e-mail : news@tricoflex.com

Projekt i realizacja:
Horizon Bleu
35 Rue Buirette
51100 Reims,
Francja
Tel.: 03 26 40 16 17
https://www.horizon-bleu.com

Dostawca usług hostingowych: OVH, SAS z kapitałem w wysokości 10 174 560,00 euro, z siedzibą pod adresem 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix RCS Lille Métropole nr 424 761 419.
Numer telefonu: 09 72 10 10 07

Article 2. Dostęp do Witryny

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej jest ograniczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał niniejszej Witryny oraz zawartych w niej informacji lub danych do celów komercyjnych, politycznych, reklamowych ani do żadnych działań marketingowych, w tym wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail.

Article 3. Zawartość Witryny

Wszystkie znaki towarowe, logo, fotografie, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy, animowane lub nie, nagrania wideo, dźwięki, jak również wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być używane do obsługi niniejszej Witryny, oraz ogólnie rzecz biorąc wszystkie elementy powielane lub wykorzystywane na Witrynie są chronione obowiązującymi przepisami prawa w zakresie własności intelektualnej.
Są one w całości własnością Wydawcy lub jego partnerów. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja, w jakiejkolwiek formie, wszystkich lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy jest surowo zabronione. Fakt, że Wydawca nie wszczyna postępowania natychmiast po stwierdzeniu przypadku nieuprawnionego wykorzystania, nie jest jednoznaczny z akceptacją takiego wykorzystania i odstąpieniem od dochodzenia.

Article 4. Materiały Użytkownika

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym zdjęcia, teksty, komentarze, dane, grafiki lub ilustracje, które zamieszcza, wysyła lub publikuje na naszej Witrynie internetowej.
W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:
• nie publikować materiałów o charakterze obraźliwym, nienawistnym, rasistowskim, ksenofobicznym, seksistowskim, homofobicznym, rewizjonistycznym, dyskryminującym lub pornograficznym, nie wykorzystywać funkcji partycypacyjnych do celów komercyjnych, politycznych, religijnych lub reklamowych (lista nie jest wyczerpująca) oraz nie publikować informacji nawołujących do podrabiania utworów lub oprogramowania, umożliwiających takie podrabianie lub wyjaśniających metody tego typu działań.
• Użytkownik zapewnia, że w każdej chwili może uzasadnić wszelkie prawa i upoważnienia wymagane do powielania tekstów, obrazów, dźwięków lub nagrań wideo zawartych w każdym z jego materiałów. Użytkownik gwarantuje naszej firmie, że jest właścicielem wszystkich praw do publikowanych treści, a w przypadku gdy dana treść nie jest objęta prawem autorskim, zobowiązuje się wskazać nazwę i źródło wszelkich publikacji i/lub pism osób trzecich, które cytuje lub z których korzysta.

Użytkownik wyraża zgodę na to, by nasza firma mogła wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać lub modyfikować treści Użytkownika, w szczególności na jej witrynach internetowych i/lub witrynach innych spółek Grupy, w sprawozdaniach rocznych, opracowaniach lub podczas wystąpień publicznych. Jednocześnie wyklucza się możliwość komercyjnego wykorzystania udostępnianych treści.

Article 5. Zarządzanie Witryną

W celu sprawnego zarządzania Witryną Wydawca może w każdym momencie:

 • zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części Witryny bądź też zastrzec dostęp do Witryny lub niektórych jej części do określonej kategorii internautów;
 • usunąć wszelkie informacje, które mogą zakłócać działanie Witryny bądź naruszać przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego, lub też zasady tzw. netykiety;
 • Zawiesić Witrynę w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Article 6. Odpowiedzialność

Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku usterki, awarii, utrudnień lub przerw w działaniu uniemożliwiających dostęp do Witryny lub jakiejkolwiek z jej funkcji.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt, przy pomocy którego łączy się z Witryną. Użytkownik powinien podjąć wszelkie kroki zmierzające do ochrony swojego sprzętu i danych, w szczególności przed atakami za pośrednictwem Internetu. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za strony oraz dane, z jakimi się zapoznaje.
Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku postępowania sądowego prowadzonego przeciwko Użytkownikowi z powodu:

 • korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej za pośrednictwem Internetu;
 • nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych warunków.
  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, osoby trzecie i/lub sprzęt Użytkownika, powstałe w wyniku połączenia się z Witryną lub korzystania z niej, a Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu w stosunku do Wydawcy.
  Jeżeli w wyniku korzystania przez Użytkownika z Witryny Wydawca stanie się przedmiotem postępowania polubownego lub sądowego, może on zażądać do Użytkownika wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody, straty finansowe, zasądzone kary oraz koszty, które mogą wyniknąć z takiego postępowania.

Article 7. Łącza hipertekstowe

Zamieszczanie jakichkolwiek łączy hipertekstowych do całości lub części Witryny jest surowo zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Wydawcy. Wnioski o taką zgodę należy kierować na poniższy adres: 17 Avenue Jean Juif, 51300 Vitry-le-François.
Wydawca może odmówić udzielenia takiej zgody bez konieczności uzasadniania swojej decyzji w jakikolwiek sposób. Jeżeli Wydawca wyrazi taką zgodę, zgoda ta będzie w każdym przypadku czasowa i będzie mogła zostać cofnięta w każdym momencie bez obowiązku podania przez Wydawcę jakiegokolwiek uzasadnienia.
W każdym takim przypadku na wniosek Wydawcy łącze musi zostać usunięte.
Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem łączy do innych witryn nie podlegają kontroli Wydawcy, który nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Article 8. Ochrona danych osobowych

Jako administrator danych firma TRICOFLEX może gromadzić pewne dane osobowe, w tym: dane identyfikacyjne i kontaktowe (nazwisko, imię, adres e-mail, adres, numer telefonu), CV, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydatów aplikujących spontanicznie lub odpowiadających na istniejące oferty pracy.

Zebrane informacje są zapisywane w formie pliku elektronicznego i przetwarzane w celu przeanalizowania kandydatury Użytkownika, aby umożliwić nam podjęcie decyzji, czy odpowiada ona stanowisku, na które aplikował, lub jakiemukolwiek innemu stanowisku w naszej firmie, a także aby umożliwić nam zarządzanie procesem rekrutacji oraz kontaktowanie się z Użytkownikiem w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną, ale również, o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, kontaktowanie się z nim w przyszłości, jeżeli w naszej firmie pojawią się odpowiednie oferty zatrudnienia.

Przetwarzanie to z jednej strony jest niezbędne do przeprowadzenia procedur poprzedzających zawarcie umowy, mianowicie do przeanalizowania kandydatury Użytkownika i ustalenia, czy chcemy zawrzeć z nim umowę o pracę, a z drugiej strony podyktowane jest uzasadnionym interesem naszej firmy, wtedy gdy przechowujemy dokumentację Użytkownika, aby móc się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiedniej oferty zatrudnienia. Dzięki temu przetwarzanie danych przyczynia się do optymalizacji procesów rekrutacyjnych i przynosi korzyści zarówno kandydatom, jak i naszej firmie.

Wszystkie wymienione kategorie danych osobowych mają charakter obligatoryjny. Kiedy Użytkownik przesyła swoją kandydaturę drogą elektroniczną, wyraźnie wskazujemy, które informacje są wymagane, a które są nieobowiązkowe.
Dostęp do danych Użytkownika mają wyłącznie te wewnętrzne działy firmy, którym dane te są potrzebne w celach wymienionych powyżej: dział kadr oraz dział, z którym powiązane jest stanowisko, o które ubiega się Użytkownik.
Nasza firma może nawiązywać współpracę z usługodawcami działającymi w charakterze podmiotów przetwarzających, którzy mogą wykonywać usługi związane z realizowanym przez nas przetwarzaniem danych. Usługodawcy ci mogą świadczyć usługi takie jak hosting, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych lub usługi konserwacji systemów informatycznych. Usługodawcy działają wyłącznie na podstawie wytycznych naszej firmy i podlegają takim samym zobowiązaniom w zakresie bezpieczeństwa i poufności, jakim podlega nasza firma.
Zebrane dane są przechowywane tak długo, jak to konieczne do celów, dla których zostały zebrane i przetworzone. Jeżeli kandydatura zostanie przyjęta i Użytkownik dołączy do naszej firmy, jego dane będą przechowywane przez cały okres jego zatrudnienia (czas trwania umowy o pracę) oraz przez obowiązujący okres przedawnienia, po którym zostaną usunięte (5 lat po opuszczeniu firmy). Jeżeli kandydatura nie zostanie przyjęta, dane Użytkownika będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, po upływie których zostaną usunięte. W przypadku gdy będziemy chcieli zachować dokumentację Użytkownika po upływie tego okresu, Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Zebrane dane zostaną usunięte w sposób automatyczny 2 lata po ostatnim nawiązaniu kontaktu.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na bezpiecznych serwerach i traktowane jako ściśle poufne. Nasza firma zobowiązuje się do zastosowania wszelkich rozsądnych i odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia przekazanych przez Użytkownika danych osobowych przed ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, utratą lub zniszczeniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych: – Prawo do informacji, – Prawo dostępu, – Prawo do sprostowania, – Prawo do usunięcia, – Prawo do ograniczenia przetwarzania, – Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes naszej firmy, – Prawo do przenoszenia danych, – Prawo do przesłania nam szczegółowych wytycznych dotyczących postępowania z danymi osobowymi Użytkownika po jego śmierci, – Prawo do złożenia skargi do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód CNIL (francuski organ ochrony danych).
W celu skorzystania ze swoich praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z działem kadr: Service des Ressources Humaines, 17 Avenue Jean Juif, 51300 Vitry-le-François lubhr@tricoflex.com.
Jeżeli po skontaktowaniu się z nami Użytkownik uważa, że jego prawa w zakresie ochrony danych nie są respektowane, może złożyć skargę do CNIL.

Article 9. Pliki cookie

Wchodząc na Witrynę internetową, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie przez firmę TRICOFLEX, odpowiedzialną za przetwarzanie danych powiązanych z plikami cookie zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie to małe pliki danych/trackery, które są umieszczane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik (komputer, telefon, tablet itp.), w momencie gdy odwiedza on witrynę internetową za pośrednictwem przeglądarki. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym urządzenia bez ryzyka jego uszkodzenia.

Wykorzystywane są różne rodzaje plików cookie.

 • Niezbędne pliki cookie: te pliki cookie są konieczne do tego, byśmy mogli poruszać się po naszej Witrynie i korzystać z jej funkcji.
 • Pliki cookie związane z wydajnością: te pliki cookie gromadzą informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny, np. które strony są najczęściej odwiedzane oraz czy użytkownicy otrzymują komunikaty o błędach Witryny.
  Dotyczy to w szczególności analitycznych plików cookie generowanych przez Google Analytics oraz trwałych plików cookie umożliwiających personalizację interfejsu użytkownika (np. wybór języka lub sposobu prezentacji treści).
  Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania stroną internetową i poprawy komfortu użytkowania.
  Nie są one wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników ani do wyświetlania ukierunkowanych reklam.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym Użytkownika przez różne okresy czasu. Niektóre pliki cookie to tzw. pliki cookie sesji, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy przeglądarka jest otwarta, i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub aplikacji. Inne to tzw. trwałe pliki cookie, które zostaną zachowane po zamknięciu przeglądarki lub aplikacji i mogą być wykorzystywane przez witryny internetowe i aplikacje do rozpoznawania komputera po ponownym otwarciu przeglądarki lub aplikacji. Wśród wykorzystywanych przez nas plików cookie mogą znajdować się pliki trwałe. W przypadku gdy wymagana jest zgoda Użytkownika na wykorzystywanie takich plików cookie, okres ważności zgody na ich przechowywanie wynosi 13 miesięcy.

Article 10. Zdjęcia i prezentacja produktów

Zdjęcia produktów towarzyszące ich opisowi nie są objęte umową i Wydawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Article 11. Warunki świadczenia usługi

Witryna jest dostępna w językach HTML5 i CSS3. Dla lepszego komfortu użytkowania i przyjemnej w odbiorze szaty graficznej zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Safari, Firefox czy Chrome.

Article 12. Prawo właściwe i sądy właściwe

Niniejsze warunki użytkowania Witryny są regulowane prawem francuskim i podlegają właściwości sądów w Paryżu, z zastrzeżeniem przyznania właściwości specjalnej wynikającej ze szczególnego tekstu ustawy lub rozporządzenia.

Article 13. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania informacji na temat prezentowanych na Witrynie produktów lub na temat samej Witryny, prosimy o wiadomość na adres: news@tricoflex.com.